Current EU programs

 • Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

  Program open

  Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2016. gada 15. marta līdz 2023. gada 31. decembrim.

  Amount of aid available

  Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums – 36 268 775 euro.

  The aim of the program

  Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

 • Atbalsts nodarbināto apmācībām

  Program open

  Īstenošana līdz 2018.gada 31.decembrim.

  The aim of the program

  Nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā. Atlases kārtas mērķis ir nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas programma

  Program open

  Projektu iesniegšana: no 2016.gada 18.aprīļa līdz 2020.gadams

  Amount of aid available

  Kopējais finansējuma apjoms 166,47 miljoni euro jeb aptuveni 1050 daudzdzīvokļu mājās

  The aim of the program

  Paaugstināt daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, samazināt CO2 izmešus. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 • Inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumi

  Program open

  Projekta pieteikumu atlasi plānots uzsākt ar 2017. gada 6. februāri.

  Amount of aid available

  Kopējais pieejamais finansējums ir 3 741 885,00 eiro

  The aim of the program

  Veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos (turpmāk – MVK), ar tehnoloģiju pārnesi atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas(link is external) mērķu sasniegšanā

 • Biznesa inkubatori

  Program open

  Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai biznesa inkubatorā tiek uzsākta 01.12.2016!
  Uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek nepārtraukti, savukārt uzņemšana inkubācijas atbalstam reizi ceturksnī.

  Amount of aid available

  Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni euro.

  The aim of the program

  Projekta ietvaros atbalsts biznesa inkubatoru dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai un attīstībai tiks sniegts pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā.

  Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

 • Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

  Program open

  Projektu iesniegšana no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 15.decembrim.

  Amount of aid available

  Kopējais pieejamais publiskais finansējums EUR 8 000 000.

  The aim of the program

  Akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

 • Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

  Program open

  Projektu iesniegšana no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 15.decembrim.

  Amount of aid available

  Kopējais pieejamais publiskais finansējums EUR 8 000 000.

  The aim of the program

  Sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

 • Atbalsts sociālai uzņēmējdarbībai

  Program open

  Sākot ar 2017.gada jūliju pieejams granta finansējums.

  Amount of aid available

  Programmas kopējais finansējums ir 14 920 206 EUR.

  The aim of the program

  Sākot ar 2017.gada jūliju pieejams granta finansējums sociālās uzņēmējdarbības veicējiem biznesa plānu īstenošanai ar mērķi veicināt sociālo uzņēmumu izveidi un attīstību.