Soon

 • Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

  Program open

  2017.gada septembris

  Amount of aid available

  Pasākuma 2.kārtai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 28 502 193,08 euro.

  The aim of the program

  Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajam.

 • LEADER

  Program open

  Projektu iesniegšana notiek kārtās no 2016 līdz 2018.gadam.

  The aim of the program

  Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

 • Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma

  Program open

  2017.gads II pusgads

  The aim of the program

  Panākt pozitīvas izmaiņas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides aizsardzība un pārrobežu mobilitāte.

 • Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

  Program open

  Plānots izsludināt 2017.gada oktobrī/novembrī

  The aim of the program

  Atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

 • Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma „Kultūra”

  Program open

  Projektu iesniegšana 2017. decembris (precīzs datums tiks izziņots)

  The aim of the program

  Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma „Kultūra”, paredz atbalstu transnacionāliem sadarbības projektiem, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. Apakšprogrammā „Kultūra” būs iespēja iesniegt projektus 3 shēmās: 

  • Eiropas sadarbības projekti
  • Eiropas tīkli
  • Eiropas platformas