Latviski

Konsultācijas

 • Konsultācijas par ES SF līdzfinansējuma piesaisti

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Apkopota specifiskā informācija par iespējamo finansējumu veidu, apjomu un citu svarīgo faktoru ietekmi uz projekta ideju.
  • Pieskaņotas uzņēmuma attīstības projektu idejas ES SF noteiktajām vadlīnijām.

  Iespējamais darba saturs:

  • Uzņēmuma nozares/tirgus segmenta izpēte.
  • Uzņēmuma atbilstības noteikšana izvirzītajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem.
  • Uzņēmuma attīstības projektu ideju izpēte saistībā ar ES SF atbalsta fokusu gan Latvijā, gan Eiropā.
  • Uzņēmuma attīstības projekta idejas izstrāde saskaņā ar potenciāli iespējamo ES SF atbalstu.

  Izpildes ilgums:

  • Divas līdz desmit darba dienas.
 • ES SF projektu sagatavošana un uzraudzība

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Sagatavota un noformēta saskaņā ar ES SF regulējošajām tiesību normām un citām prasībām pieteikuma forma atbilstoši pasūtītāja projekta idejai.
  • Projekta uzraudzība tā realizācijas laikā.
  • Gala pārskata sagatavošana, kas atbilst ES SF regulējošajām tiesību normām un citām prasībām.

  Iespējamais darba saturs:

  • Projekta idejas apspriešana un pielāgošana ES SF noteiktajām vadlīnijām.
  • Uzņēmuma atbilstības kritēriju noskaidrošana.
  • Projekta pieteikuma formas nepieciešamās informācijas un dokumentu ievākšana.
  • Projekta sagatavošana atbilstoši ES SF regulējošajām tiesību normām un MK noteikumiem.
  • Projektam tiekot apstiprinātam, klienta informēšana par procedūrām projekta realizēšanas laikā.
  • Projekta realizācijas koordinēšana ar visām tajā iesaistītajām pusēm.
  • Projekta realizācijai beidzoties tiek sagatavots gala pārskats, kas ir izstrādāts atbilstoši ES SF regulējošām tiesību normām.

  Izpildes ilgums:

  • Projekta pieteikuma formas sagatavošana – līdz 6 nedēļām.
  • Gala pārskata sagatavošana – līdz 10 dienām.
 • Novērtēšana ar "slēptā pircēja" metodi

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Pārdošanas vai klientu apkalpošanas daļas darbinieku prasmju, zināšanu vai attieksmes novērtējums.
  • Iepriekš veikto apmācību programmu vai citu izmaiņu programmu reālā iespaida un rezultātu izvērtējums.
  • Rekomendāciju plāns darbinieku prasmju vai sistēmas uzlabošanai.

  Iespējamais darba saturs:

  • Pārrunas ar uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem, lai definētu vērtēšanas kritērijus, kā arī noteiktu vērtējamo mērķa grupu.
  • Vērtēšanas anketu sastādīšana un akceptēšana.
  • Uzņēmuma pārdošanas darbinieku pārdošanas prasmju, produktu zināšanu un procedūru izvērtējums.
  • Atskaišu un rekomendāciju sagatavošana augstāk minēto procesu uzlabošanai.
  • Šo rekomendāciju ieviešana praksē (ja nepieciešams).

  Izpildes ilgums:

  • 3-5 nedēļas (atkarībā no darbinieku daudzuma un pieejamības).
 • Novērtēšana, izmantojot klientu strukturēto aptauju

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Neatkarīgs vērtējums no klienta viedokļa par uzņēmuma vai uzņēmuma darbinieku darbību.
  • Rekomendācijas par darbībām, kas stiprina vājās vietas uzņēmuma vai tā darbinieku darbībā.

  Iespējamais darba saturs:

  • Uzņēmuma esošo produktu un pakalpojumu klāsta, pārdošanas stratēģijas un pārdošanas procedūru analīze.
  • Aktuālo jautājumu noteikšana un akceptēšana.
  • Klientu mērķa grupas izvēle.
  • Atbilstošās darba metodes izvēle (klātienē vai telefoniski).
  • Paša pētījuma veikšana.
  • Savākto datu analīzes veikšana.
  • Atskaites un rekomendāciju sagatavošana.

  Izpildes ilgums:

  • 2-3 nedēļas.
 • Uzņēmuma iekšējā mikroklimata novērtēšana

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Reāls un patiess darbinieku viedokļu apkopojums par uzņēmuma darbības galvenajām jomām.
  • Izstrādāta ieteikumu bāze, kas ieviestu uzņēmuma darbībā veiktās analīzes rezultātus un darbinieku ieteikumus (ja nepieciešams).

  Iespējamais darba saturs:

  • Organizācijas struktūras un amatu atbildību apzināšana.
  • Aktuālo jautājumu noteikšana un akceptēšana:
  • psiholoģiskais klimats komandā;
  • komandas efektivitāte;
  • personiskā efektivitāte;
  • organizatoriskās struktūras, esošo pienākumu un funkciju sadalījuma efektivitāte;
  • uzņēmuma vadības darbības vērtējuma noteikšana;
  • uzņēmuma produktu vērtējums.
  • Anketas sastādīšana un aizpildes formas vai programmatūras sagatavošana.
  • Anketu aizpildīšana.
  • Rezultātu apkopojums un ieteikumu bāzes sagatavošana.

  Izpildes ilgums:

  • 2-4 nedēļas.
 • BOSI komandas tests

  Kam domāts BOSI komandas tests:

  • Uzņēmuma vadības komandas optimizācijai.
  • Katra darbinieka stipro un vājo pušu noteikšanai.
  • Rekomendējamo un nerekomendējamo biznesa stratēģiju identificēšanai.
  • Katra darbinieka piemērotāko darbības jomu apzināšanai.
  • Iekšējās uzņēmuma kultūras izprašanai.
  • Ieteicamā uzņēmuma izaugsmes tempa saprašanai.
  • Darbinieku saderības un mijiedarbības izprašanai.
  • Uzņēmuma nodaļu optimizācijai.
  • Ieteicamā darbinieku atalgojuma mehānisma noteikšanai.

  Iespējamais darba saturs:

  • Pēc pieteikšanās, jūs saņemsiet saīsni uz testu jūsu uzņēmumam kopā ar instrukciju.
  • Tests tiek aizpildīts internetā, katram darbiniekam atbildot uz specifiski izveidotiem  jautājumiem, kas nosaka konkrētā cilvēka domāšanu un virzību.
  • Pēc tam, kad visi izraudzītie darbinieki būs izpildījuši testu, speciālists jūs iepazīstinās ar tā rezultātiem un rekomendēs nākamos soļus jūsu biznesa mērķu sasniegšanai

  Izpildes ilgums:

  • 1-3 nedēļas.
 • Standartu un procedūru (rokasgrāmatas) izstrāde un ieviešana

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Izveidota vienota, visu akceptēta pārdošanas (un/vai klientu apkalpošanas) rokasgrāmata, kura ietver visas uz doto tematu attiecināmās uzņēmuma procedūras un principus.

  Iespējamais darba saturs:

  • Rokasgrāmatas formas un detalizācijas pakāpes akceptēšana.
  • Intervijas ar visām iesaistītām pusēm.
  • Uzņēmuma klientu apkalpošanas standarta un procedūru izstrāde.
  • Uzņēmuma pārdošanas standarta un procedūru izstrāde.
  • Noteikto procedūru testēšana un nepieciešamā koriģēšana.
  • Ja nepieciešams, izstrādāto standartu ieviešana dzīvē.

  Izpildes ilgums:

  • 1-2 mēneši (atkarībā no detalizācijas pakāpes).
 • Atalgojuma pētījumi

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Precīza atskaite par atalgojuma struktūru un izmaksas formu, bonusu sistēmu un galvenajiem motivācijas elementiem noteiktā amata kategorijā un nozarē strādājošam.

  Iespējamais darba saturs:

  • Klienta nozares izpēte.
  • Vienošanās par amata pozīcijām.
  • Strukturēta līdzvērtīgo nozaru un amata vakanču apzināšana un izpēte.
  • Kvalitatīvu kvantitatīvo datu ieguve no tiešajiem un saistītajiem informācijas avotiem.
  • Atskaišu sagatavošana par noteiktajām pozīcijām.

  Izpildes ilgums:

  • 2-4 nedēļas.
 • Pārdošanas vadības konsultācijas

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Optimizēts pārdošanas process uzņēmumā.

  Iespējamais darba saturs:

  • Pārdošanas daļas darba analīze.
  • Pārdošanas stratēģijas izvēle un ieviešana.
  • Pareizo pārdošanas metožu izvēle.
  • Pārdošanas procedūru izveidošana un ieviešana.
  • Pārdošanas personāla motivēšanas sistēma un motivēšana.
  • Pārdošanas personāla darba organizācija, vadīšana un kontrole.
  • Pārdošanas darbinieku apmācības stratēģija, ieskaitot produktu apmācību, darbaudzināšanu un stažēšanos.
  • Pārdošanas dokumentācijas (piedāvājumi, bukleti utt.) sagatavošana.
  • Klientu apkalpošanas vadīšanas specifika.

  Izpildes ilgums:

  • 2-3 nedēļas (atkarībā no apjoma).
 • Amata aprakstu sastādīšana

  Sasniedzamie rezultāti:

  • Rakstiskā formā izveidots amata apraksts nepieciešamajām amatu pozīcijām klienta uzņēmumā.

  Iespējamais darbu saturs:

  • Organizācijas struktūras un hierarhijas analīze.
  • Pozīcijas darba pienākumu apzināšana.
  • Pozīcijas psiholoģiskā portreta analīze.
  • Pozīcijas darba pienākumu izvērtēšana:
  • Intervijas ar tiešo vadītāju;
  • Intervijas ar konkrētā darba darītājiem.
  • Amata apraksta sastādīšana.
  • Sastādīto dokumentu prezentācija klientam.

  Izpildes ilgums:

  • 1-3 nedēļas (atkarībā no apjoma).